Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

1. Algemeen

Kringloopwinkel Okazi wordt hierna de verkoper genoemd. Onder koop wordt hierna verstaan de verkoopsovereenkomst die tussen de koper en de verkoper is tot stand gekomen in de winkel van de verkoper. Onder levering wordt verstaan de levering van de verkoper aan de koper van een door de koper gekochte zaak. Onder afhaling wordt verstaan het in ontvangst nemen van de gekochte zaak door de koper in de winkel of magazijnen van de verkoper. Onder ophaling wordt verstaan het ophalen door de verkoper van zaken die door de enkele afgifte aan de verkoper of door schenking onherroepelijk eigendom worden van de verkoper.

2. Aansprakelijkheid

De koper is ervan op de hoogte dat de goederen die door de verkoper te koop aangeboden worden hetzij verworven werden via een schenking, hetzij door de verkoper als materialen zonder eigenaar of achtergelaten voorwerpen werden toegeëigend.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, aanvaardt de koper dat uit de omstandigheden waarin de goederen hem worden aangeboden, moet worden afgeleid dat de kans zeer groot is dat deze goederen zijn behept met gebreken die niet door de verkoper kunnen gekend zijn en dat het om tweedehands goederen gaat die niet voldoen aan de vereisten inzake veiligheid.

Deze omstandigheden betreffen onder meer de onzekerheid over de identiteit van de producent, van de importeur en van de opeenvolgende kopers en gebruikers, alsook de buitenmatig lage verkoopprijs en de onmogelijkheid van een deskundig nazicht van de zaak voorafgaand aan de verkoop. Er wordt overeengekomen tussen de partijen dat de aansprakelijkheid van het kringloopcentrum beperkt is tot een duur van 12 maanden vanaf de levering. Gezien het bovenstaande is het kringloopcentrum pas aansprakelijk als de klant kan aantonen dat:

1. het gebrek een verborgen gebrek is dat de koper redelijkerwijs niet kon vaststellen bij levering;

2. en het gebrek de zaak ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het is bestemd;

3. en het gebrek bestond op het ogenblik van de koopovereenkomst.

De koper moet elk gebrek aan overeenstemming dat hij vaststelt binnen de 2 maanden melden aan de verkoper.

3. Garantie

Enkel het kringloopcentrum zoals vermeld op het garantiebewijs of kasticket is verantwoordelijk voor de uitvoering van de garantie. Op de volgende toestellen wordt er garantie gegeven:

1. op elektrische toestellen en gastoestellen met een Revisielabel wordt een garantie van 6 maanden gegeven. Zie de verkoopsovereenkomst/garantiebewijs bij het toestel voor de gedetailleerde garantievoorwaarden.

2. op elektrische toestellen zonder Revisielabel of fietsen: zie algemene voorwaarden voor garantie en herstelling.

4. Betalingen

Alle betalingen geschieden contant aan de kassa van Kringloopwinkel Okazi, tenzij anders overeengekomen. Facturen zijn eisbaar op het adres van Kringloopwinkel Okazi en contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen. Alle betalingen geschieden onder eisbaarheid van vroegere betalingen die onbetaald gebleven zijn. In geval van niet-betaling behoudt de verkoper het recht om de uitvoering van alle lopende bestellingen en eventuele afhalingen te schorsen mits hij de koper hiervan schriftelijk verwittigt. Bij niet-betaling van het ganse bedrag op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het nog verschuldigde factuurbedrag verhoogd met interesten, begroot op 12% per jaar. In geval de volledige betaling niet volgt op uiterlijk de vijftiende dag na de verzendingsdatum van een aangetekende herinneringsbrief, dan is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van het initiële factuurbedrag, met een minimum van € 35.

5. Afhalingen

Indien de koper op de schriftelijk overeengekomen afhalingsdatum de door hem gekochte goederen niet heeft afgehaald, dan wordt de koop als ontbonden beschouwd en dan heeft de verkoper recht op een forfaitaire schadevergoeding begroot op 20% van de overeengekomen koopsom. Eén en ander behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Indien de verkoper de zaak niet heeft geleverd op de overeengekomen datum, dan heeft de koper de keuze tussen ontbinding van de koop met terugbetaling van de reeds betaalde koopsom en verlenging van de overeengekomen leveringstermijn met twee maanden.

6. Levering

Goederen worden geleverd op het gelijkvloers, tenzij anders overeengekomen. De leveringstarieven staan vermeld op de zonekaart. Deze kaart kan men raadplegen in de kringloopwinkel. Goederen worden door Kringloopwinkel Okazi niet gemonteerd, noch gedemonteerd. Tussen koper en verkoper kan overeengekomen worden dat de levering aan de koper van een gekochte zaak gepaard gaat met een schenking van een andere zaak aan de verkoper. Beide overeenkomsten staan echter volledig los van elkaar.

7. Klachten

Alle klachten of betwistingen moeten op straffe van rechtsverval schriftelijk en per aangetekende brief worden meegedeeld op het adres van de maatschappelijke zetel van de verkoper en daar zijn toegekomen uiterlijk op de vijfde werkdag nadat het voorwerp van de klacht gekend is door de koper.

De koper bevestigt dat hij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst daadwerkelijk kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden.