Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

1. Algemeen

Kringloopwinkel Okazi wordt hierna de verkoper genoemd. Onder koop wordt hierna verstaan de verkoopsovereenkomst die tussen de koper en de verkoper is tot stand gekomen in de winkel van de verkoper. Onder levering wordt verstaan de levering van de verkoper aan de koper van een door de koper gekochte zaak. Onder afhaling wordt verstaan het in ontvangst nemen van de gekochte zaak door de koper in de winkel of magazijnen van de verkoper. Onder ophaling wordt verstaan het ophalen door de verkoper van zaken die door de enkele afgifte aan de verkoper of door schenking onherroepelijk eigendom worden van de verkoper.

2. Aansprakelijkheid en garantie

De goederen worden geleverd zoals omschreven op de verkoopovereenkomst, op het prijskaartje, met dien verstande dat kleine, redelijke afwijkingen van de op de verkoopsovereenkomst of prijskaartje aangegeven kenmerken van de goederen en of leveringstermijn geen aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens in geval van een aan de verkoper toerekenbare tekortkoming.

Er wordt overeengekomen tussen de partijen dat de aansprakelijkheid en garantietermijn van de verkoper beperkt is tot een duur van 12 maanden vanaf het moment wanneer de klant het goed in ontvangst neemt.

Deze garantie geldt enkel voor goederen bestemd voor normaal particulier gebruik en niet voor professioneel gebruik. Voor elk gebrek dat zich manifesteert binnen één jaar na de levering of afhaling en waarvoor de garantie geldt, wordt het goed gedekt door de volgende garantie: indien mogelijk wordt het goed vervangen door hetzelfde of een gelijkaardig product. Indien geen van voorgaande vormen van genoegdoening mogelijk zijn, zijn een prijsvermindering of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst mogelijk.

Enkel de verkoper zoals vermeld op het garantiebewijs of kassaticket is verantwoordelijk voor de uitvoering van de garantie in toepassing van de garantiewetgeving. De koper moet elk gebrek aan overeenstemming, melden aan de verkoper binnen de 2 maanden na de vaststelling ervan. De koper brengt het defecte goed samen met het kassaticket terug naar de verkoper waar het goed gekocht werd. Wanneer het goed waarvoor de garantie geldt door de verkoper bij de klant werd geleverd, dan wordt het tot één jaar na de levering kosteloos terug opgehaald op gelijkvloers niveau, en onder dezelfde voorwaarden als bij levering, door de verkoper op het originele leveringsadres. In geen geval zal de koper de ontbinding van de overeenkomst kunnen eisen wanneer het ingeroepen gebrek van geringe betekenis is. 

De garantie dekt enkel het gebrek aan overeenstemming en vervalt indien het gebrek te wijten is aan de koper zelf, onder meer: de schade veroorzaakt is door onoordeelkundig transport, val, schokken; op het garantiebewijs of kassaticket iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt; het toestel is geopend en/of reparaties zijn uitgevoerd door derden; het defect een gevolg is van waterschade, brand, ongevallen, bliksem of natuurrampen; het defect veroorzaakt is door verkeerd gebruik, installatie, opzet, slecht onderhoud of nalatigheid. 

De garantie geldt niet voor onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen of gereinigd (zoals batterijen, lampen, ...).

Goederen die aangeduid zijn met een sticker met de vermelding dat het item verkocht wordt in de staat waarin het zich bevindt, vallen buiten deze garantie. Op het prijskaartje of de verkoopsovereenkomst worden in dit geval de gebreken vermeld. Hierdoor handel je als koper met voorafgaande kennis van zaken.  

3. Betalingen

Alle betalingen geschieden contant aan de kassa van Kringloopwinkel Okazi, tenzij anders overeengekomen. Facturen zijn eisbaar op het adres van Kringloopwinkel Okazi en contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen. Alle betalingen geschieden onder eisbaarheid van vroegere betalingen die onbetaald gebleven zijn. In geval van niet-betaling behoudt de verkoper het recht om de uitvoering van alle lopende bestellingen en eventuele afhalingen te schorsen mits hij de koper hiervan schriftelijk verwittigt. Bij niet-betaling van het ganse bedrag op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het nog verschuldigde factuurbedrag verhoogd met interesten, begroot op 12% per jaar. In geval de volledige betaling niet volgt op uiterlijk de vijftiende dag na de verzendingsdatum van een aangetekende herinneringsbrief, dan is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van het initiële factuurbedrag, met een minimum van € 35.

4. Afhalingen

Indien de koper op de schriftelijk overeengekomen afhalingsdatum de door hem gekochte goederen niet heeft afgehaald, dan wordt de koop als ontbonden beschouwd en dan heeft de verkoper recht op een forfaitaire schadevergoeding begroot op 20% van de overeengekomen koopsom. Eén en ander behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Indien de verkoper de zaak niet heeft geleverd op de overeengekomen datum, dan heeft de koper de keuze tussen ontbinding van de koop met terugbetaling van de reeds betaalde koopsom en verlenging van de overeengekomen leveringstermijn met twee maanden.

5. Levering

Goederen worden geleverd op het gelijkvloers, tenzij anders overeengekomen. De leveringstarieven staan vermeld op de zonekaart. Deze kaart kan men raadplegen in de kringloopwinkel. Goederen worden door Kringloopwinkel Okazi niet gemonteerd, noch gedemonteerd. Tussen koper en verkoper kan overeengekomen worden dat de levering aan de koper van een gekochte zaak gepaard gaat met een schenking van een andere zaak aan de verkoper. Beide overeenkomsten staan echter volledig los van elkaar.

6. Klachten

Alle klachten of betwistingen moeten op straffe van rechtsverval schriftelijk en per aangetekende brief worden meegedeeld op het adres van de maatschappelijke zetel van de verkoper en daar zijn toegekomen uiterlijk op de vijfde werkdag nadat het voorwerp van de klacht gekend is door de koper.

De koper bevestigt dat hij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst daadwerkelijk kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden.