Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Maatwerkbedrijf De Springplank vzw is een maatwerkbedrijf, en omvat verschillende initiatieven. Tot Springplank vzw behoren dan ook onder andere de volgende initiatieven: Creazi; Kringloopwinkel Okazi; Okazi Boutique; Fietsparadijs Limburg; Fietspunten… Maatwerkbedrijf De Springplank vzw en haar initiatieven worden in deze privacyverklaring gezamenlijk aangeduid als “Springplank”. 


Springplank vindt privacy en gegevensbescherming erg belangrijk. Met deze privacyverklaring (hierna: “Privacyverklaring”) wil Springplank je informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Springplank zal je persoonsgegevens verwerken met respect voor je privacy en met inachtneming van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan deze Privacyverklaring aan te brengen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, verzoeken we je om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen. 


Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 21/7/2023 door de algemeen Directeur Carmen Mathijssen.

 

1. Definities

Verwerking van persoonsgegevens: Een verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een natuurlijk persoon, waarmee deze persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd.


Een verwerker: Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.


Een verwerkingsverantwoordelijke: Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 

2. Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring geldt voor alle rechtstreekse klanten, bezoekers, leveranciers, sollicitanten en alle andere personen die geen medewerkers zijn van Springplank en waarvan Springplank persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Voor het vervolg van deze Privacyverklaring noemen we een individu die tot één van deze groepen behoort een “betrokkene”.

 

3. Contactgegevens

NaamSpringplank vzw
Ondernemingsnummer0465.794.592
AdresStadsheide 6, 3500 Hasselt
E-mailinfo@okazi.be
Telefoonnummer011 27 35 75

Onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door Springplank gebeurt in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en privacy.  Deze verantwoordelijke is  per e-mail bereikbaar op privacy@okazi.be.
 

4. Verwerkingsverantwoordelijke

Enkel wanneer Springplank optreedt in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zijn punten 5 tot en met 10 van deze Privacyverklaring van toepassing. 


Indien je als betrokkene je rechten wenst uit te oefenen, moet je je steeds wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke.
 

5. Welke persoonsgegevens VERWERKT Springplank?

Gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst

Springplank verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken partij bent, of om op je verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Bij de aanvraag van een offerte

Als je meer informatie wenst over de diensten of producten van Springplank, kan je een offerte aanvragen via verschillende kanalen (telefoon, website, sociale media, …). Springplank verwerkt hiervoor persoonlijke identificatiegegevens (zoals naam en e-mail) om je een zo correct mogelijk voorstel te kunnen maken. 

Bij het verwerken van een bestelling, opvolging van facturen en commerciële afspraken

Als je producten of diensten bestelt bij of levert aan Springplank, verwerkt Springplank persoonlijke identificatiegegevens en professionele gegevens voor het correct kunnen afhandelen en opvolgen van de bestelling of levering. 

Bij het solliciteren

Springplank zoekt regelmatig nieuwe enthousiaste gemotiveerde medewerkers. Tijdens de sollicitatieprocedure verwerkt Springplank volgende categorieën van persoonsgegevens: persoonlijke identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken (zoals taal, geboortedatum, …), competenties, opleidingsgeschiedenis, carrière loopbaan, curriculum vitae, afbeelding, werk referenties. We verwerken ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens (vb. medische gegevens) indien dit noodzakelijk is om je ‘werk op maat’ aan te bieden. We doen dit steeds met inachtneming van de toepasselijke regelgeving.  

Bij het deelnemen aan een event

Springplank organiseert events. Bij de organisatie van zo’n event, verwerken we persoonlijke identificatiegegevens en professionele gegevens bij de inschrijving.

Bij het deelnemen aan een workshop

Springplank organiseert workshops. Voor het vlotte verloop en administratieve opvolging verwerken we je persoonlijke identificatiegegevens en professionele gegevens. 

 

Gebaseerd op je toestemming

Bij het verwerken van persoonsgegevens gebaseerd op je toestemming heb je steeds het recht om deze in te trekken (zie 10. Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen).

Wanneer je jezelf inschrijft op onze nieuwsbrief

Wanneer je jezelf inschrijft op onze nieuwsbrief, geef je toestemming voor het versturen van een nieuwsbrief. Springplank geeft je de mogelijkheid om terug uit te schrijven op de nieuwsbrief.

Bij het invullen van een klantentevredenheidsonderzoek

Springplank vraagt toestemming om persoonsgegevens (identificatiegegevens en professionele gegevens) te linken met de resultaten van een klantentevredenheidsonderzoek. Wij gebruiken deze gegevens enkel ter verbetering van onze diensten. Springplank kan hiervoor een onderzoeksbureau inschakelen als verwerker; Springplank kan ook haar eigen werknemers en/of stagiaires hiervoor inschakelen. Springplank zal de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en ook niet doorgeven aan derden.

Bij het aanleggen van een aanwervingsreserve

Indien Springplank je na een sollicitatie niet aanneemt, maar graag je CV wil bijhouden voor toekomstige opportuniteiten, zal Springplank je toestemming vragen om je CV te mogen bewaren.

Bij het gebruik van gerichte foto’s voor publicitaire doeleinden

Bij het publiceren van gericht beeldmateriaal op sociale media en de website zal Springplank hiervoor je toestemming vragen. Met gericht beeldmateriaal bedoelen we beelden waarbij de persoon duidelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht (close-up, beeld gefocust op een bepaalde persoon, geposeerde foto, ...).

 

Gebaseerd op gerechtvaardigd belang

Springplank verwerkt persoonsgegevens gebaseerd op een gerechtvaardigd belang waarbij Springplank een belangenafweging gemaakt heeft. 

Bij het gebruik van beveiligingscamera’s

In en rond de gebouwen van Springplank hangen camera’s met als doel overlast of misdrijven tegen personen en goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen en de openbare orde te handhaven.  Hiervoor wordt beeldmateriaal verzameld, verwerkt en bewaard.

Bij het behandelen van een vraag, bieden van hulp,  aanbieden van informatie op je verzoek

Je kan contact opnemen met Springplank via verschillende kanalen (telefonisch, briefwisseling, e-mail, chat, contactformulier website, sociale media). De persoonsgegevens die je geeft, gebruiken we enkel om op je vragen te antwoorden.

Bij het versturen van direct marketing

Springplank verstuurt direct marketing en verwerkt hierbij persoonlijke identificatiegegevens. Springplank respecteert bijhorende regelgeving, waarbij enkel direct marketing verstuurd wordt als er een klantenrelatie is, met betrekking tot gelijkaardige producten of diensten die Springplank zelf levert.  Je hebt als betrokkene steeds de mogelijkheid om je uit te schrijven.

Bij het uitnodigen van een klantentevredenheidsonderzoek

Springplank nodigt klanten uit om deel te nemen aan een klantentevredenheidsonderzoek. Wij kunnen hiervoor samenwerken met een onderzoeksbureau.

Bij het aanleggen van een sollicitatie overzichtslijst met de status voor elke betrokkene

Door de vele sollicitaties die Springplank verwerkt en de verschillende kanalen waarlangs nieuwe kandidaten voorgesteld worden, is er een gerechtvaardigd belang om een lijst aan te leggen zodat wij kandidaten die we weigeren, niet opnieuw behandelen na enkele weken. Deze lijst bevat enkel persoonlijke identificatiegegevens.

Bij het doorgeven van een C.V. intra groep

Indien iemand solliciteert bij Springplank, kan Springplank deze verspreiden over de verschillende initiatieven binnen Springplank vzw.  Indien je als sollicitant enkel wenst te solliciteren bij 1 bepaald initiatief van Springplank, gelieve dit expliciet mee te delen.

Bij het bijhouden van contactgegevens om je als kennis/familie van onze werknemer te verwittigen bij noodgevallen

Wij vragen aan onze medewerkers om contactgegevens op te geven van een kennis en/of familielid zodat we hen kunnen verwittigen bij noodgevallen.

Bij het gebruik van beeldmateriaal voor public relations en/of journalistieke doeleinden

Wanneer Springplank een bedrijfsevent organiseert, heeft Springplank een gerechtvaardigd belang om aan public relations te doen om op die manier nieuwe medewerkers en/of nieuwe klanten aan te trekken. De bezoekers van het event worden op voorhand geïnformeerd en hebben de mogelijkheid om zich te verzetten tegen het nemen van de foto: op het event zelf tegen de fotograaf of na het event door een e-mail te sturen naar privacy@okazi.be.

Bij het verbeteren van de kwaliteit van de website

Springplank gebruikt tools om statistieken te verzamelen en inzichten te krijgen over het gebruik van de website. Deze informatie wordt geanonimiseerd en is niet gekoppeld aan je persoonlijke gegevens. Analytische tools gebruiken cookies. Dit zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst en die standaard internet logging informatie en gedragsinformatie verzamelen. 

 

Verenigbaar doel

Indien we je persoonsgegevens verzamelden onder een gerechtvaardigd belang of een overeenkomst dan mogen we deze gegevens ook gebruiken in de toekomst voor een ander doel dat verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Daarbij letten we op de volgende punten:

 

6. Met wie delen we je gegevens?

Springplank deelt je persoonsgegevens niet met derden, tenzij:

Springplank doet een beroep op bepaalde onderaannemers zoals onder meer consultants, studiebureaus (vb. voor het afnemen van tevredenheidsonderzoeken), tools (vb. CRM systeem, mailing tool) en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd maar als verwerkers. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar te maken aan derden.

 

7. Beveiliging van je persoonsgegevens

Springplank erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daarom neemt Springplank gepaste technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang om misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet Springplank dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en volgt Springplank de toepasselijke wet- en regelgeving over gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen. 

 

8. Bewaring van je persoonsgegevens

Springplank bewaart je persoonlijke gegevens alleen voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze Privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen, tenzij (i) een langere bewaartermijn nodig is bij het oplossen van geschillen of (ii) als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

 

9. Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

Meer informatie over ons cookiebeleid vind je in ons cookiebeleid.

 

10. Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen?

Wat zijn je rechten? 

De bovengenoemde rechten zijn slechts een samenvatting en blijven te allen tijde onderworpen aan de beperkingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Hoe kan je je rechten uitoefenen? 

Je kan je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@okazi.be   Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kan Springplank meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren.

Springplank heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer Springplank je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen. De periode van één maand kan verlengd worden na bericht en uitleg van Springplank.

Springplank zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, bijvoorbeeld vanwege hun repetitieve karakter, mag Springplank een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Springplank het verzoek weigeren.

Als je om een of andere reden aanneemt dat Springplank je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je nogmaals contact opnemen met Springplank waarna we samen met jou op zoek gaan naar een oplossing.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, als Springplank niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, of via het e-mailadres contact@apd-gba.be.